محصولات

کوپلینگ (اتصال قاب) گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن:                                     270+-2% gr

پانل دو کاناله گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن:                                   700+-2% gr

اورهانگ (میانی متحرک) گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                     930+-2% gr

زهوار تک جداره گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن:                                    250+-2% gr

مولیون (میانی) گلدوین
​​​​​​​

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            25×25×25
ضخامت جداره:                       2+-0/2 mm
وزن:                                   1030+-2% gr

زهوار دوجداره گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن:                                    200+-2% gr

آداپتور لوله گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن:                                     450+-2% gr

پایپ (پروفیل گرد) گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن:                                    575+-2% gr

فریم (قاب) گلدوین
​​​​​

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                           25×25×25
ضخامت جداره:                             2+-0/2 
وزن:                                      870+2%

mm

gr

-

فریم بازسازی(قاب بازسازی) گلدوین
​​​​​​​

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            25×17×25
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                   1130+-2% gr

لنگه در  گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                           40×30×40
ضخامت جداره:                      2+-0/2 mm
وزن:                                  1250+-2% gr

لنگه در گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            25×25×25
ضخامت جداره:                       2+-0/2 mm
وزن:                                  1030+-2% gr

پانل دو کاناله پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                         -
ضخامت جداره:                                       -
وزن:                                    700+-2% gr

زهوار دوجداره پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                         -
ضخامت جداره:                                       -
وزن:                                    200+-2% gr

اورهانگ (میانی متحرک) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                     930+-2% gr

زهوار تک جداره پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                                      -
وزن:                                    250+-2% gr

لنگه در پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            50×30×50
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                   1620+-2% gr

آداپتور لوله پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                                      -
وزن:                                    450+-2% gr

کوپلینگ (اتصال قاب) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                                       -
وزن:                                     270+-2% gr

پایپ (پروفیل گرد) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                                      -
وزن:                                    575+-2% gr

فریم (قاب) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            27×30×27
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                   1150+-2% gr

مولیون (میانی) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                           27×30×27
ضخامت جداره:                   2/5+-0/2 mm
وزن:                                  1230+-2% gr

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            27×30×27
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                   1330+-2% gr

لنگه در پرشین

قیمت | خرید

درپوش مولیون (میانی) تک ریل گلدوین

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
​​​​​​​وزن: -

درپوش فریم (قاب) تک ریل گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
​​​​​​​وزن: -

فریم (قاب) کشویی تک ریل گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            40×15×40
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
​​​​​​​وزن: -​​​​​​​

سش (لنگه) کشویی گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                           25×30×25
ضخامت جداره:                   2/5+-0/2 mm

قیمت | خرید

درپوش سش(لنگه) تک ریل گلدوین

ابعاد گالوانیزه:                            40×15×40
ضخامت جداره:                   2/5+-0/2 mm
وزن: -​​​​​​​

فریم (قاب) گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            25×25×25
ضخامت جداره:                       2+-0/2 mm
وزن:                                     870+-2% gr

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            25×25×25
ضخامت جداره:                       2+-0/2 mm
وزن:                                  1030+-2% gr

مولیون (میانی) سری 60 چهار کاناله گلدوین
​​​​​​​

صفحه نخست

 UPVC |تولید کننده انواع مقاطع پروفیل های یو پی وی سی

مقطع پروفیل های لمینیت

قیمت | خرید

نمونه پروفیل های لمینیت

قیمت | خرید

​​​​​​​در طرح های مختلف

قیمت | خرید

​​​پروفیل های لمینیت

قیمت | خرید